Nájem bytu‎ > ‎

Výpověď z nájmu bytu

Výpověď může být podána jak ze strany pronajímatel tak ze strany nájemce. V rámci písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Ta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Samotná výpovědní lhůta počne běžet prvním dne měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Tyto podmínky jsou stejné pro obě strany nájemního vztahu.

Pronajímatel může vypovědět nájemci nájem bez přivolení soudu pouze v těchto konkrétních případech:

  • Nájemce a osoby s ním spolužijící i přes písemné upozornění hrubě porušují dobré mravy v domě.
  • Nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu. Toto porušování je vázáno zejména k placení nájemného a dalších plateb spojených s užíváním bytu. Výpovědní důvod ze strany pronajímatele je dán v případě, že nájemce neuhradil nájemné a úhradu za plnění spojená s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu, kde pronajímatel vede pro nájemce kauci.
  • Nájemce má dva a více bytů. V tomto případě existují výjimky, kdy se přihlíží k důvodům více bytů na straně nájemce a tato situace se posuzuje individuálně.
  • Neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo jej užívá jen občas.
Výše uvedené důvody musí být obsaženy v rámci písemné výpovědi, kterou pronajímatel doručuje nájemci. Kromě těchto důvodů musí výpověď obsahovat výše uvedenou výpovědní lhůtu a zejména poučení o možnosti nájemce obrátit se na soud a to ve lhůtě 60 dnů se žalobou na určení neplatnosti výpovědi.

V případě, že nájemce podá výše uvedenou žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, nemá povinnost se z bytu vystěhovat.

 

Pronajímatel dále může vypovědět nájem s přivolením soudu, a to v těchto případech:
  • Potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, své děti atd.
  • Nájemce přestal vykonávat pro pronajímatel práci a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něj bude pracovat.
  • Z důvodů veřejného zájmu – tato možnost bývá využívána v případě komplexních rekonstrukcí nemovitostí postihující celý bytový dům. Je tedy vyloučeno, aby bytové jednotky byly po domu rekonstrukce užívány ze strany nájemců.
  •  Jde-li o byt, který stavebně souvisí s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.
I tato písemná výpověď musí být nájemci doručena a musí obsahovat důvod výpovědi a výpovědní lhůtu.
Comments