Nájem bytu‎ > ‎

Vady na předmětu nájmu-bytu

Pronajímatel a nájemce uzavírají mezi sebou nájemní smlouvu, z které oběma stranám plynou práva a povinnosti. Jednou z povinností pronajímatele je předání bytu nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Smlouva může stanovit, že byt bude ze strany pronajímatele předán nájemci v jiném stavu než v stavu umožňující řádné užívání, ale  tato skutečnost musí být zakotvena v nájemní smlouvě.  Na předmětu nájmu (tedy na bytě) se můžou vyskytnout vady. Tyto vady lze rozdělit na vady, které je povinen odstranit nájemce (vady méně závažného charakteru - více viz práva a povinnosti z nájmu bytu) a vady závažnější, kdy k odstranění těchto vad je povinen pronajímatel. V případě vad v bytě je nájemce povinen pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu tyto vady a umožnit pronajímateli jejich odstranění. V případě, že pronajímatel tyto řádně ohlášené vady v přiměřené lhůtě neodstraní, má nájemce právo na náhradu škody, která mu nesplněním povinnosti ze strany pronajimatele vznikla. Taktéž v případě vad bránící řádnému užívání bytu musí nájemce pronajímatele vyzvat k odstranění vad. V případě, že pronajímatel nereaguje, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nebytné míře a požadovat po pronajímateli náhradu účelně vynaložených prostředků. Toto právo se musí u pronajímatele uplatnit bez zbytečného odkladu. Právo zaniká uplynutím šesti měsíců od odstranění závad.

 

Comments