Nájem bytu‎ > ‎

Práva a povinnosti z nájmu bytu

Práva a povinnosti spojená s nájmem bytu lze rozčlenit do dvou základních skupin – a to práva a povinnosti svědčící straně pronajímatele a práva a povinnosti svědčící straně nájemce. Dle ustanovení § 689 OZ jsou nájemci a osoby, které s ním žijí v bytě, povinny řádně užívat byt, jakož i společné prostory, zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Nájemce je povinen pronajímateli písemně oznámit veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to ve lhůtě 15 dnů od dne, kdy ke změně došlo. Je nutné upozornit, že případné opomenutí splnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností, které může být posouzeno jako výpovědní důvod z nájmu bytu. Další obecnou povinností je povinnost nájemců dbát při výkonu svých práv, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemníkům výkon jejich práv. Toto obecné zákonné ustanovení lze vykládat široce, ale jeho smysl je zcela zřejmý – snaha o bezproblémové soužití více nájemců v rámci domu.

Nájemce má právo, aby mu byl byt ze strany pronajímatele předán ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Samozřejmě může existovat dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem o tom, že se nájemce zaváže byt převzít ve stavu, který neumožňuje jeho okamžité užívání, nicméně lze předpokládat, že tento nedostatek v způsobilosti předmětu nájmu bude na straně druhé vyvážen finančním plněním – tedy že dojde k snížení nájemného nebo jeho odpuštění po určitou dobu.

Další častou řešenou otázkou týkající se práv a povinností nájemců bývá problematika odstraňování vad v bytě - tedy posouzení okolnosti, kdy k odstranění vad je povinen pronajímatel a kdy nájemce. Obecně platí, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady s běžnou údržbou nese a hradí nájemce. Jedná se zejména o např. drobné opravy částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy částí oken, dveří, výměny zámků, kování, klik, žaluzií rolet, výměny vypínačů, zásuvek, baterií, umyvadel, van, kuchyňských linek, dále opravy etážových kotlů atd. Tyto závady jsou blíže vymezeny prováděcím předpisem k občanskému zákoníku.

Comments