Nájem bytu‎ > ‎

Kauce

Při sjednávání nájemní smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení tzv. kauce. Jedná se o finanční prostředky k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a případně k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel je povinen složené peněžní prostředky uložit na zvláštní účet. Výše složených peněžních prostředků ze strany nájemce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního plnění na nájemném a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Pronajímatel je oprávněn tyto finanční prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci složené peněžní prostředky s příslušenstvím, a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.

Comments