Právní předpis upravující deregulaci

Regulace výše nájemného byla v rámci právního řádu ČR upravena v rámci zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Tento zákon měl za úkol připravit trh s regulovanými nájemnými byty k trhu neregulovanému - tedy sblížit ceny nájmů tak, aby nebyly potřebné zásahy státu do tvorby cen nájemného. Na straně jedné stát tímto zákonem chránil slabší sociální vrstvy obyvatelstva před neúměrným nárůstem nájemného a na straně druhé umožňoval pronajímatelům zákonem upraveným způsobem postupně zvyšovat nájemné. Tento zákon pozbyl pro většinu obyvatel ČR platnosti dnem 31. 12. 2010 – mimo Prahy, krajských měst Ústí nad Labem, Ostravy a středočeských měst nad 10 tis obyvatel - v těchto městech bude zákon platit další dva roky.

Právní regulace výše nájemného resp. jeho zvyšování neumožňovala nájemníků obranu. Pokud pronajímatel postupoval v souladu se zákonem, bylo navýšení nájmu v souladu se zákonem a nájemce se nemohl proti tomuto zvýšení řádným způsobem bránit.

Comments